ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ

Comments

see the picture and answer