ಪದಗಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ