ಕಥೆ ಕೇಳಿ - ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ