ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ